Arwain
Atebion arloesol ar gyfer problemau gwledig

Hwyluso datblygu cyn-fasnachol, partneriaethau busnes a chadwyni cyflenwi byr

Arwain
 • Prosiectau sy'n cysylltu sgiliau ac anghenion â'i gilydd (Cronfeydd Sgiliau)
 • Datblygu partneriaethau busnes newydd neu ehangu rhai sydd eisoes yn bodoli
 • Datblygu cynlluniau mentora/llysgenhadon
 • Prosiectau sy'n creu diwylliant entrepreneuraidd ac arloesol
 • Prosiectau sy'n galluogi cyflogi pobl leol
 • Datblygu cynhyrchion neu brosesau newydd
 • Datblygu a/neu adeiladu ar frandiau Powys
 • Treialu dulliau arloesol o weithredu wrth ddatblygu cadwyni cyflenwi
 • Prosiectau sy'n defnyddio dulliau arloesol o gynyddu nifer y busnesau sy'n ymgysylltu â gwasanaethau cymorth cyhoeddus a phreifat.

Archwilio ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau lleol anstatudol

Arwain
 • Treialu ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau, fel trafnidiaeth
 • Hwyluso gwybodaeth ac ymgysylltiad cymunedol i nodi gallu cymunedau i ymdopi, a'r gallu i hwyluso darparu gwasanaethau
 • Prosiectau sy'n meithrin gallu actorion lleol i'w caniatáu i ddarparu gwasanaethau lleol
 • Prosiectau arloesol sy'n gwella iechyd a lles pobl leol
 • Ymchwil ac ymweliadau â phrosiectau eraill sy'n enghreifftiau o arfer gorau
 • Prosiectau sy'n datblygu cyfleoedd i wirfoddoli a lleoliadau hyfforddi
 • Cymorth i ddatblygu canolbwyntiau cymunedol
 • Prosiectau sy'n treialu ffyrdd amgen o ddarparu gwasanaethau anstatudol.

Ynni adnewyddadwy ar lefel Gymunedol

Arwain
 • Gweithgareddau ymgysylltu â'r gymuned i ledaenu gwybodaeth am ynni adnewyddadwy (YA) i gymunedau
 • Archwiliadau ynni i nodi cymunedau sy'n boethfannau ar gyfer YA neu effeithlonrwydd ynni
 • Prosiectau sy'n cefnogi cwtogi ar dlodi tanwydd yn y sir
 • Prosiectau sy'n defnyddio buddion cymunedol YA i liniaru tlodi
 • Prosiectau sy'n cefnogi busnesau i ddefnyddio ynni'n fwy effeithlon
 • Prosiectau sy'n defnyddio adnoddau naturiol i ddarparu datrysiadau lleol
 • Dulliau o hwyluso cymorth gan gymunedau trwy ymweliadau ymgyfarwyddo a mentora
 • Gweithgareddau ymgysylltu i ledaenu gwybodaeth am YA i dirfeddianwyr a busnesau gwledig
 • Cyrchu tanwydd o goetiroedd cymunedol.

Manteisio ar dechnoleg ddigidol

Arwain
 • Prosiectau sy'n cynyddu nifer y bobl yn y sector busnes a'r sector cymunedol sy'n defnyddio technolegau digidol
 • Prosiectau sy'n defnyddio technolegau digidol i ddarparu gwasanaethau
 • Prosiectau sy'n adeiladu ar blatfformau sydd eisoes yn bodoli ar y we neu sy'n creu rhai newydd
 • Prosiectau sy'n cynyddu nifer y busnesau sy'n defnyddio technoleg ddigidol i'w gwneud yn fwy cynhyrchiol ac effeithiol
 • Treialu cynlluniau mentora neu gyfeillio i annog defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol
 • Treialu ffyrdd arloesol o ddefnyddio technolegau newydd i ddarparu gwybodaeth.

Ychwanegu gwerth at hunaniaeth leol ac adnoddau naturiol a diwylliannol

Arwain
 • Prosiectau sy'n gwneud y defnydd gorau o asedau naturiol, fel mentrau tyfu bwyd cymunedol neu goetiroedd cymunedol
 • Datblygu gweithgareddau newydd sy'n gysylltiedig â'r amgylchedd naturiol a threftadaeth
 • Meithrin gallu digwyddiadau i annog cynaliadwyedd
 • Datblygu syniadau i gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg yn y sector gweithgareddau awyr agored
 • Datblygu syniadau sy'n cysylltu cynhyrchwyr, adwerthwyr, arlwywyr ac ymwelwyr a chynhyrchion â'i gilydd
 • Gwella gwybodaeth darparwyr twristiaeth lleol am yr amgylchedd naturiol a hanesyddol lleol

Arallgyfeirio ar Ffermydd

Farm Diversification

Roedd y Cynllun Arallgyfeirio ar Ffermydd yn brosiect strategol dan Echel 3 y Cynllun Datblygu Gwledig a oedd ar waith rhwng 2011 a 2014. Nod y prosiect oedd datblygu'r sector amaethyddol ym Mhowys i ddod yn sector dynamig a chystadleuol.

Darllen Mwy

Powys Gydnerth

Resilient Powys

Fe gyflenwodd Prosiect Powys Gydnerth raglen o gefnogaeth a chymorth ariannol i annog mentrau datblygu arloesol, o'r bôn i'r brig, ar raddfa fach dan arweiniad busnes a'r gymuned, gan gefnogi arallgyfeirio'r economi wledig a gwella ansawdd bywyd i ddinasyddion Powys. Nodwyd amrywiaeth o amcanion strategol y byddai gweithgareddau'n cael eu cyflawni yn eu herbyn.

Darllen Mwy

Twristiaeth Gynaliadwy Powys

Sustainable Tourism Powys

Rhaglen newydd arloesol yr oedd Cyngor Sir Powys yn ei chyflenwi oedd Twristiaeth Gynaliadwy Powys, i gefnogi a datblygu twristiaeth ym Mhowys i'w wneud yn sector dynamig a chystadleuol. Roedd y prosiect yn cynnig cymorth amrywiol a ddatblygodd ac a hybodd yr hyn sy'n cael ei gynnig i dwristiaid ym Mhowys gan gynnwys; cynlluniau grantiau, marchnata â thargedau penodol, a chyngor a chymorth busnes.

Darllen Mwy

Important Notice

Theme 1 closed in February 2018

Theme 2 has re-opened on 19th September 2018

Theme 3 is open for Expressions of Interest

Theme 4 & 5 are open for Expressions of Interest

 

This situation is likely to be reviewed in the future, if you have a project, please contact us and we will notify you when the funding becomes available.

Theme 1 Adding Value to Local Identity and Natural and Cultural Resources
Theme 2 Facilitating Pre-Commercial Development, Business Partnerships and Short Supply Chains
Theme 3 Exploring New Ways of Providing Non-Statutory Local Services
Theme 4 Renewable Energy at Community Level
Theme 5 Exploitation of Digital Technology

To see the type of projects being funded, see the Case Studies

Sut i Wneud Cais

 

Mae'n bleser gennym ni roi gwybod ichi bod Powys wedi llwyddo i ennill ychydig dros £5 miliwn dan raglen LEADER 2014 - 2020.

Nod Arwain, sef rhaglen LEADER Powys yw denu pobl, busnesau a chymunedau lleol i fod yn rhan o'r gwaith o gyflwyno atebion cynaliadwy ac arloesol er mwyn mynd i'r afael â'r heriau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol sy'n wynebu Powys.

Mae LEADER yn canolbwyntio ar annog a hybu datblygiad gwledig o'r gwaelod i fyny. Bydd cymorth ar gael yn bennaf i brosiectau peilot bach ac arloesol a gallant fod yn grwpiau cymunedol, yn fentrau cymdeithasol, yn fusnesau ac unigolion. Bydd angen i brosiectau gael eu harwain gan gymunedau, ymateb i angen cymunedol a rhaid iddynt gynnal eu hunain yn y tymor hir pan fydd y cyllid wedi dod i ben.

Ymhlith y math o brosiectau allai ddenu cyllid yw prosiectau peilot - gweithgareddau penodol ar raddfa fechan sy'n profi cysyniad neu'n rhoi cynnig ar dechneg arloesol; astudiaethau dichonoldeb i wneud ymchwil i fater neu broblem arbennig; a hwyluso a mentora cefnogaeth i fudiadau a grwpiau i geisio datblygu eu sgiliau a'u harbenigedd.

Nid cynllun grant yw'r rhaglen hon. Y bwriad yw defnyddio dulliau arloesol i helpu cymunedau i fynd i'r afael ag angen yn eu hardaloedd trwy ddatblygu gwasanaethau sylfaenol, creu pentrefi cynaliadwy a chryf a gwella'r amgylchedd lleol.

Rydym yn gwahodd datganiadau o ddiddordeb ar gyfer prosiectau ym Mhowys a fydd yn hybu cynhwysiant cymdeithasol, lleihau tlodi a datblygu a chynnal ein cymunedau a phentrefi gwledig.

Gall y rhaglen hefyd helpu prosiectau sy'n gweithio gyda rhai eraill mewn ardaloedd daearyddol eraill. Os oes gennych syniad arloesol a fydd yn taclo unrhyw un o'r themâu uchod trwy gydweithio tiriogaethol neu drawswladol, cysylltwch â thîm Cynllun Datblygu Gwledig Cyngor Sir Powys.

Rydym yn croesawu syniadau a fydd yn gweddu i un neu ragor o'r themâu canlynol:

· Ychwanegu gwerth at hunaniaeth leol ac adnoddau naturiol a diwylliannol

· Hwyluso datblygiad cyn-fasnachol, partneriaethau busnes a chadwyni cyflenwi byr.

· Edrych ar ffyrdd newydd o gyflwyno gwasanaethau lleol nad ydynt yn rhai statudol.

· Ynni adnewyddadwy ar lefel gymunedol

· Manteisio ar dechnoleg ddigidol

Mae'r gronfa hon ar gyfer costau refeniw yn unig. Bydd LEADER yn gallu ariannu hyd at 80% o holl gostau eich prosiect gyda chap o £100,000. Ond os ydych chi'n ystyried prosiect mwy o faint, siaradwch ag aelod o'r tîm.

Ar hyn o bryd nid oes dyddiad cau ar gyfer anfon datganiadau o ddiddordeb, a byddan nhw'n cael eu derbyn yn barhaus.

Os bydd eich datganiad o ddiddordeb yn llwyddiannus ac y cewch wahoddiad i gyflwyno cais llawn, bydd Grŵp Gweithredu Lleol Powys yn Un yn cyfarfod bob chwarter i wneud y penderfyniadau. Cynhelir y cyfarfod nesaf ym mis Chwefror 2019 a bydd rhaid dychwelyd unrhyw geisiadau llawn sydd wedi derbyn gwahoddiad ac sydd am gael eu hystyried yn y cyfarfod hwn erbyn 20 mis Rhagfyr 2018. Bydd pedwar cyfle bob blwyddyn i gyflwyno ceisiadau llawn a bydd staff y prosiect yn rhoi gwybod i chi beth yw'r amserlenni hyn pan fyddwch yn cael eich gwahodd i gyflwyno'r cais llawn.

Ariannwyd y rhaglen hon trwy Raglen Datblygu Gwledig - Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2010, sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Er nad yw rhaglen LEADER yn gronfa grant, mae Llywodraeth Cymru wedi lansio Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig a bydd cyfle i grwpiau/mentrau a sefydliadau wneud cais amdano. Mae Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig yn gynllun grant a ariannwyd dan Raglen Datblygu Gwledig - Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020. Dan y gronfa hon, bydd Llywodraeth Cymru'n cynnig grantiau ar gyfer amrywiaeth o ymyraethau a fydd yn ceisio atal a lliniaru effaith tlodi ar gymunedau gwledig, gwella amodau ac arwain at swyddi a thwf yn y dyfodol. Gallwch gael rhagor o wybodaeth, canllawiau a ffurflenni cais ar wefan Llywodraeth Cymru. (Mae'r ffenestr bresennol ar gyfer cyflwyno datganiadau o ddiddordeb wedi cau. Ewch i'r wefan i gael gwybod pryd fydd y cyfle nesaf i ddatgan diddordeb).

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r Tîm Cynllun Datblygu Gwledig ar:

E-bost: rdp(at)powys.gov.uk

Dod yn aelod o LAG

Os hoffech chi gofrestru’ch diddordeb mewn dod yn aelod o’r Grŵp, llenwch y Ffurflen Mynegiant o Ddiddordeb A Ffurflen Aelodaeth OPLAG

I ddysgu rhagor am waith yr OPLAG neu i drefnu i ddod yn aelod o OPLAG, cysylltwch â:

Louise White, Swyddog Rhaglen CDG
Ffôn: 01597 827072/07773 818391
E-bost: louise.white(at)powys.gov.uk

 

Bydd pob ymholiad a mynegiant o ddiddordeb ynghylch cais am aelodaeth yn cael ei drin yn gyfrinachol ac yn unol â deddfwriaeth Diogelu Data.

Dilynwch ni ar Twitter

tweet icon

RT @VisitCambMtns: One of the ‘gold’ scenic mountain roads in the #CambrianMountains of #Wales @MidWalesMyWay @visitceredigion @PowysCC @P…

tweet icon

Theme 2 - Facilitating Pre-Commercial Development, Business Partnerships and Short Supply Chains has now re-opened… twitter.com/i/web/status/1…

Ymuno â'n Rhestr Bostio