Skip to main content
Arwain Logo
Atebion arloesol ar gyfer problemau gwledig

Hwyluso datblygu cyn-fasnachol, partneriaethau busnes a chadwyni cyflenwi byr

Hwyluso datblygu cyn-fasnachol, partneriaethau busnes a chadwyni cyflenwi byr
 • Prosiectau sy'n cysylltu sgiliau ac anghenion â'i gilydd (Cronfeydd Sgiliau)
 • Datblygu partneriaethau busnes newydd neu ehangu rhai sydd eisoes yn bodoli
 • Datblygu cynlluniau mentora/llysgenhadon
 • Prosiectau sy'n creu diwylliant entrepreneuraidd ac arloesol
 • Prosiectau sy'n galluogi cyflogi pobl leol
 • Datblygu cynhyrchion neu brosesau newydd
 • Datblygu a/neu adeiladu ar frandiau Powys
 • Treialu dulliau arloesol o weithredu wrth ddatblygu cadwyni cyflenwi
 • Prosiectau sy'n defnyddio dulliau arloesol o gynyddu nifer y busnesau sy'n ymgysylltu â gwasanaethau cymorth cyhoeddus a phreifat.

Archwilio ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau lleol anstatudol

Archwilio ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau lleol anstatudol
 • Treialu ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau, fel trafnidiaeth
 • Hwyluso gwybodaeth ac ymgysylltiad cymunedol i nodi gallu cymunedau i ymdopi, a'r gallu i hwyluso darparu gwasanaethau
 • Prosiectau sy'n meithrin gallu actorion lleol i'w caniatáu i ddarparu gwasanaethau lleol
 • Prosiectau arloesol sy'n gwella iechyd a lles pobl leol
 • Ymchwil ac ymweliadau â phrosiectau eraill sy'n enghreifftiau o arfer gorau
 • Prosiectau sy'n datblygu cyfleoedd i wirfoddoli a lleoliadau hyfforddi
 • Cymorth i ddatblygu canolbwyntiau cymunedol
 • Prosiectau sy'n treialu ffyrdd amgen o ddarparu gwasanaethau anstatudol.

Ynni adnewyddadwy ar lefel Gymunedol

Ynni adnewyddadwy ar lefel Gymunedol
 • Gweithgareddau ymgysylltu â'r gymuned i ledaenu gwybodaeth am ynni adnewyddadwy (YA) i gymunedau
 • Archwiliadau ynni i nodi cymunedau sy'n boethfannau ar gyfer YA neu effeithlonrwydd ynni
 • Prosiectau sy'n cefnogi cwtogi ar dlodi tanwydd yn y sir
 • Prosiectau sy'n defnyddio buddion cymunedol YA i liniaru tlodi
 • Prosiectau sy'n cefnogi busnesau i ddefnyddio ynni'n fwy effeithlon
 • Prosiectau sy'n defnyddio adnoddau naturiol i ddarparu datrysiadau lleol
 • Dulliau o hwyluso cymorth gan gymunedau trwy ymweliadau ymgyfarwyddo a mentora
 • Gweithgareddau ymgysylltu i ledaenu gwybodaeth am YA i dirfeddianwyr a busnesau gwledig
 • Cyrchu tanwydd o goetiroedd cymunedol.

Manteisio ar dechnoleg ddigidol

Manteisio ar dechnoleg ddigidol
 • Prosiectau sy'n cynyddu nifer y bobl yn y sector busnes a'r sector cymunedol sy'n defnyddio technolegau digidol
 • Prosiectau sy'n defnyddio technolegau digidol i ddarparu gwasanaethau
 • Prosiectau sy'n adeiladu ar blatfformau sydd eisoes yn bodoli ar y we neu sy'n creu rhai newydd
 • Prosiectau sy'n cynyddu nifer y busnesau sy'n defnyddio technoleg ddigidol i'w gwneud yn fwy cynhyrchiol ac effeithiol
 • Treialu cynlluniau mentora neu gyfeillio i annog defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol
 • Treialu ffyrdd arloesol o ddefnyddio technolegau newydd i ddarparu gwybodaeth.

Ychwanegu gwerth at hunaniaeth leol ac adnoddau naturiol a diwylliannol

Ychwanegu gwerth at hunaniaeth leol ac adnoddau naturiol a diwylliannol
 • Prosiectau sy'n gwneud y defnydd gorau o asedau naturiol, fel mentrau tyfu bwyd cymunedol neu goetiroedd cymunedol
 • Datblygu gweithgareddau newydd sy'n gysylltiedig â'r amgylchedd naturiol a threftadaeth
 • Meithrin gallu digwyddiadau i annog cynaliadwyedd
 • Datblygu syniadau i gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg yn y sector gweithgareddau awyr agored
 • Datblygu syniadau sy'n cysylltu cynhyrchwyr, adwerthwyr, arlwywyr ac ymwelwyr a chynhyrchion â'i gilydd
 • Gwella gwybodaeth darparwyr twristiaeth lleol am yr amgylchedd naturiol a hanesyddol lleol

Arallgyfeirio ar Ffermydd

Farm Diversification

Roedd y Cynllun Arallgyfeirio ar Ffermydd yn brosiect strategol dan Echel 3 y Cynllun Datblygu Gwledig a oedd ar waith rhwng 2011 a 2014. Nod y prosiect oedd datblygu'r sector amaethyddol ym Mhowys i ddod yn sector dynamig a chystadleuol.

Darllen Mwy

Powys Gydnerth

Resilient Powys

Fe gyflenwodd Prosiect Powys Gydnerth raglen o gefnogaeth a chymorth ariannol i annog mentrau datblygu arloesol, o'r bôn i'r brig, ar raddfa fach dan arweiniad busnes a'r gymuned, gan gefnogi arallgyfeirio'r economi wledig a gwella ansawdd bywyd i ddinasyddion Powys. Nodwyd amrywiaeth o amcanion strategol y byddai gweithgareddau'n cael eu cyflawni yn eu herbyn.

Darllen Mwy

Twristiaeth Gynaliadwy Powys

Sustainable Tourism Powys

Rhaglen newydd arloesol yr oedd Cyngor Sir Powys yn ei chyflenwi oedd Twristiaeth Gynaliadwy Powys, i gefnogi a datblygu twristiaeth ym Mhowys i'w wneud yn sector dynamig a chystadleuol. Roedd y prosiect yn cynnig cymorth amrywiol a ddatblygodd ac a hybodd yr hyn sy'n cael ei gynnig i dwristiaid ym Mhowys gan gynnwys; cynlluniau grantiau, marchnata â thargedau penodol, a chyngor a chymorth busnes.

Darllen Mwy

Croeso i Arwain, sef Rhaglen LEADER ym Mhowys

Mae LEADER yn defnyddio gwybodaeth leol i hybu modd cydgysylltiedig "O'r Bôn i'r Brig" o weithredu y mae'r gymuned yn ei arwain i gyflawni datblygiad gwledig.

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Powys Yn Un wedi'i lunio, ac fe gyflwynodd hwn Strategaeth Datblygu Lleol i Lywodraeth Cymru ym mis Medi 2014. Mae wedi llwyddo i sicrhau £3,750,000 ar gyfer prosiectau a fydd yn creu cymunedau lleol llewyrchus sydd wedi'u grymuso a'u cysylltu, gan ddarparu datrysiadau cynaliadwy ac arloesol i broblemau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol heddiw ac yfory, er mwyn gwella cyfoeth economaidd y Sir.

Cliciwch yma i lawrlwytho'r Strategaeth Datblygu Lleol (LDS)

Cliciwch yma i lawrlwytho'r Tabl Rhesymeg Ymyrryd (ILT)

Caiff gweithgareddau prosiectau eu cyflawni dan bob un o 5 Thema LEADER:

 • Ychwanegu gwerth at hunaniaeth leol ac adnoddau naturiol a diwylliannol,
 • Hwyluso datblygu cyn-fasnachol, partneriaethau busnes a chadwyni cyflenwi byr,
 • Archwilio ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau lleol anstatudol,
 • Ynni adnewyddadwy ar lefel Gymunedol, a
 • Manteisio ar dechnoleg ddigidol

Yn dilyn cwblhau Rhaglen LEADER 2007 - 2013 yn llwyddiannus, rydyn ni nawr yn bwriadu dechrau rhaglen newydd.

GWYBODAETH BWYSIG AR GYLLID:

Mae'r cyfnod anfon ceisiadau am nawdd wedi cau ac felly nid ydym yn derbyn unrhyw ffurflenni datganiadau diddordeb.

Mae'r rhan fwyaf o'r cyllid wedi cael ei glustnodi i geisiadau llwyddiannus a dderbyniwyd hyd yma.

Byddwn yn adolygu ein sefyllfa ariannu yn ôl hynt a helynt y prosiectau presennol a byddwn yn cyhoeddi diweddariad ar ein gwefan os bydd y sefyllfa'n newid. Os oes gennych ddiddordeb mewn cyflwyno cais yn y dyfodol, cofrestrwch i fynd ar y rhestr bostio trwy lenwi'r adran "ddiweddaru" ar waelod y dudalen hon neu ewch i'r wefan o dro i dro i gael y newyddion diweddaraf.

Ymddiheuriadau am hyn. Cysylltwch â'r tîm ar rdp(at)powys.gov.uk neu 01597 827378 os hoffech drafod y mater ymhellach.

Mae Arwain wedi'i ariannu trwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru (CDG) fel rhan o Gronfa Amaethyddol Llywodraeth Cymru ac Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, ac mae'n gweithio gyda Chyngor Sir Powys i gyflawni rhaglen LEADER 2014 - 2010 ym Mhowys.

Dod yn aelod o LAG

Os hoffech chi gofrestru’ch diddordeb mewn dod yn aelod o’r Grŵp, llenwch y Ffurflen Mynegiant o Ddiddordeb A Ffurflen Aelodaeth OPLAG

I ddysgu rhagor am waith yr OPLAG neu i drefnu i ddod yn aelod o OPLAG, cysylltwch â:

Louise White, Swyddog Rhaglen CDG
Ffôn: 01597 827072/07773 818391
E-bost: louise.white(at)powys.gov.uk

 

Bydd pob ymholiad a mynegiant o ddiddordeb ynghylch cais am aelodaeth yn cael ei drin yn gyfrinachol ac yn unol â deddfwriaeth Diogelu Data.

Dilynwch ni ar Twitter

tweet icon

RT @RHCWales: Register your place for this year's virtual Rural Health and Care Conference 2020 - "Optimising Rural Health and Wellbeing, n…

tweet icon

📰 Braf gweld datblygiadau ar brosiect sydd wedi derbyn cefnogaeth gan Arwain – 📰 Great to see the progress of a pr… twitter.com/i/web/status/1…

tweet icon

RT @Arts_Wales_: Connect and Flourish is now live. A #new #fund designed to encourage collaborative proposals. Closing date 4 November, 202…

Ymuno â'n Rhestr Bostio