Skip to main content
Arwain Logo
Atebion arloesol ar gyfer problemau gwledig

Hwyluso datblygu cyn-fasnachol, partneriaethau busnes a chadwyni cyflenwi byr

Hwyluso datblygu cyn-fasnachol, partneriaethau busnes a chadwyni cyflenwi byr
 • Prosiectau sy'n cysylltu sgiliau ac anghenion â'i gilydd (Cronfeydd Sgiliau)
 • Datblygu partneriaethau busnes newydd neu ehangu rhai sydd eisoes yn bodoli
 • Datblygu cynlluniau mentora/llysgenhadon
 • Prosiectau sy'n creu diwylliant entrepreneuraidd ac arloesol
 • Prosiectau sy'n galluogi cyflogi pobl leol
 • Datblygu cynhyrchion neu brosesau newydd
 • Datblygu a/neu adeiladu ar frandiau Powys
 • Treialu dulliau arloesol o weithredu wrth ddatblygu cadwyni cyflenwi
 • Prosiectau sy'n defnyddio dulliau arloesol o gynyddu nifer y busnesau sy'n ymgysylltu â gwasanaethau cymorth cyhoeddus a phreifat.

Archwilio ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau lleol anstatudol

Archwilio ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau lleol anstatudol
 • Treialu ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau, fel trafnidiaeth
 • Hwyluso gwybodaeth ac ymgysylltiad cymunedol i nodi gallu cymunedau i ymdopi, a'r gallu i hwyluso darparu gwasanaethau
 • Prosiectau sy'n meithrin gallu actorion lleol i'w caniatáu i ddarparu gwasanaethau lleol
 • Prosiectau arloesol sy'n gwella iechyd a lles pobl leol
 • Ymchwil ac ymweliadau â phrosiectau eraill sy'n enghreifftiau o arfer gorau
 • Prosiectau sy'n datblygu cyfleoedd i wirfoddoli a lleoliadau hyfforddi
 • Cymorth i ddatblygu canolbwyntiau cymunedol
 • Prosiectau sy'n treialu ffyrdd amgen o ddarparu gwasanaethau anstatudol.

Ynni adnewyddadwy ar lefel Gymunedol

Ynni adnewyddadwy ar lefel Gymunedol
 • Gweithgareddau ymgysylltu â'r gymuned i ledaenu gwybodaeth am ynni adnewyddadwy (YA) i gymunedau
 • Archwiliadau ynni i nodi cymunedau sy'n boethfannau ar gyfer YA neu effeithlonrwydd ynni
 • Prosiectau sy'n cefnogi cwtogi ar dlodi tanwydd yn y sir
 • Prosiectau sy'n defnyddio buddion cymunedol YA i liniaru tlodi
 • Prosiectau sy'n cefnogi busnesau i ddefnyddio ynni'n fwy effeithlon
 • Prosiectau sy'n defnyddio adnoddau naturiol i ddarparu datrysiadau lleol
 • Dulliau o hwyluso cymorth gan gymunedau trwy ymweliadau ymgyfarwyddo a mentora
 • Gweithgareddau ymgysylltu i ledaenu gwybodaeth am YA i dirfeddianwyr a busnesau gwledig
 • Cyrchu tanwydd o goetiroedd cymunedol.

Manteisio ar dechnoleg ddigidol

Manteisio ar dechnoleg ddigidol
 • Prosiectau sy'n cynyddu nifer y bobl yn y sector busnes a'r sector cymunedol sy'n defnyddio technolegau digidol
 • Prosiectau sy'n defnyddio technolegau digidol i ddarparu gwasanaethau
 • Prosiectau sy'n adeiladu ar blatfformau sydd eisoes yn bodoli ar y we neu sy'n creu rhai newydd
 • Prosiectau sy'n cynyddu nifer y busnesau sy'n defnyddio technoleg ddigidol i'w gwneud yn fwy cynhyrchiol ac effeithiol
 • Treialu cynlluniau mentora neu gyfeillio i annog defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol
 • Treialu ffyrdd arloesol o ddefnyddio technolegau newydd i ddarparu gwybodaeth.

Ychwanegu gwerth at hunaniaeth leol ac adnoddau naturiol a diwylliannol

Ychwanegu gwerth at hunaniaeth leol ac adnoddau naturiol a diwylliannol
 • Prosiectau sy'n gwneud y defnydd gorau o asedau naturiol, fel mentrau tyfu bwyd cymunedol neu goetiroedd cymunedol
 • Datblygu gweithgareddau newydd sy'n gysylltiedig â'r amgylchedd naturiol a threftadaeth
 • Meithrin gallu digwyddiadau i annog cynaliadwyedd
 • Datblygu syniadau i gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg yn y sector gweithgareddau awyr agored
 • Datblygu syniadau sy'n cysylltu cynhyrchwyr, adwerthwyr, arlwywyr ac ymwelwyr a chynhyrchion â'i gilydd
 • Gwella gwybodaeth darparwyr twristiaeth lleol am yr amgylchedd naturiol a hanesyddol lleol

Arallgyfeirio ar Ffermydd

Farm Diversification

Roedd y Cynllun Arallgyfeirio ar Ffermydd yn brosiect strategol dan Echel 3 y Cynllun Datblygu Gwledig a oedd ar waith rhwng 2011 a 2014. Nod y prosiect oedd datblygu'r sector amaethyddol ym Mhowys i ddod yn sector dynamig a chystadleuol.

Darllen Mwy

Powys Gydnerth

Resilient Powys

Fe gyflenwodd Prosiect Powys Gydnerth raglen o gefnogaeth a chymorth ariannol i annog mentrau datblygu arloesol, o'r bôn i'r brig, ar raddfa fach dan arweiniad busnes a'r gymuned, gan gefnogi arallgyfeirio'r economi wledig a gwella ansawdd bywyd i ddinasyddion Powys. Nodwyd amrywiaeth o amcanion strategol y byddai gweithgareddau'n cael eu cyflawni yn eu herbyn.

Darllen Mwy

Twristiaeth Gynaliadwy Powys

Sustainable Tourism Powys

Rhaglen newydd arloesol yr oedd Cyngor Sir Powys yn ei chyflenwi oedd Twristiaeth Gynaliadwy Powys, i gefnogi a datblygu twristiaeth ym Mhowys i'w wneud yn sector dynamig a chystadleuol. Roedd y prosiect yn cynnig cymorth amrywiol a ddatblygodd ac a hybodd yr hyn sy'n cael ei gynnig i dwristiaid ym Mhowys gan gynnwys; cynlluniau grantiau, marchnata â thargedau penodol, a chyngor a chymorth busnes.

Darllen Mwy

Astudiaethau Dichonolrwydd

Achub y Blaned Un Ysgol ar y Tro

Roedd Achub y Blaned Un Ysgol ar y Tro yn sylweddoli ar unwaith nad oedd siarad am yr Hinsawdd fel mater yn ddigon bellach, mae’n rhaid i ni osod y thema hon yn ganolog o fewn y cwricwlwm a’i chysylltu â chamau gweithredu sy’n ystyrlon ac yn gymesur.
Darllen Mwy

Beili Du

Prosiect 13 mis yw hwn i ddatblygu a dehongli capel, ysgoldy a stabl wledig yn gynaliadwy a dwyieithog. Maer adeiladaun gofrestredig Gradd 2 ac yn bwysig i hanes a diwylliant Pentrebach. Sefydlu a chwilio am ddefnydd newydd ir ysgoldy ar stabl a fydd yn sicrhau bod adeiladau syn rhan o dreftadaeth y fron cael eu defnyddio unwaith eto er budd pobl leol.
Darllen Mwy

Bio-olosg Cymru

Welsh Biochar was an Arwain funded project which was based at Henfron farm in the Elan Valley, mid Wales.
Darllen Mwy

Canolfan Gymuned Llanwddyn Astudiaethau Dichonolrwydd

Roedd Ymddiriedolaeth Elusennol Canolfan Gymuned Llanwddyn, sy’n gofalu am Ganolfan Gymuned Llanwddyn dan gytundeb prydles gyda Chyngor Sir Powys ers 1999, yn llwyddiannus wrth sicrhau nawdd oddi wrth Arwain i gynnal astudiaeth dichonolrwydd ar y Ganolfan i fod yn hyderus am ei dyfodol cyn arwyddo prydles atgyweirio llawn tymor hir newydd, yn hytrach na phrydles a rennir.
Darllen Mwy

Cartrefi a Dyfwyd Gartref

"O Gonau i Allweddi", astudiaeth ymarferoldeb i gael y gorau o'n coed. Dychmygwch brosiect lle gallwch chi gymryd hedyn a'i blannu. Gwyliwch ef yn tyfu’n goeden, meithrinwch ef, cynaeafwch ef a defnyddiwch y pren i adeiladu cartref newydd i deulu - i gyd o fewn radiws o 150 milltir.
Darllen Mwy

Cefnogi Cymunedau

Prosiect ar y cyd oedd y Prosiect Cefnogi Cymunedau rhwng Cyngor Sir Powys a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO), a gychwynnwyd mewn ymateb i’r nifer uchel o ymholiadau yn ymwneud â Throsglwyddo Asedau Cymunedol a dderbyniwyd gan y ddau sefydliad.
Darllen Mwy

Colofn Rodney

Mae Colofn Rodney yn dirnod lleol adnabyddus, a welir am filltiroedd lawer; mae wedi dadfeilio rhywfaint a gofynnodd trigolion lleol i’r Cynghorau Cymuned edrych ar fater perchnogaeth ac atgyweirio. Gwnaeth cynghorau cymuned lleol gais i arwain i ariannu arolwg strwythurol ac astudiaeth ddichonoldeb.
Darllen Mwy

Cymraeg yn y Sector Awyr Agored

Mae prosiect awyr agored Cymru wedi helpu i ddatblygu cyfleoedd cyfrwng Cymraeg ar draws y sector gweithgareddau awyr agored, ar gyfer busnesau sy'n darparu gweithgareddau yn yr ardal ac ar gyfer y gymuned leol.
Darllen Mwy

Datblygu Rhwydwaith Treftadaeth a Diwylliant Aberhonddu

Diben Rhwydwaith Treftadaeth a Diwylliant Aberhonddu yw cynnig dull o weithio unedig o ran codi ymwybyddiaeth am dreftadaeth gyfoethog y dref ac egni ei bywyd diwylliannol ac artistig.
Darllen Mwy

Joined Up Music

Roedd y prosiect wedi ymateb i’r her o ymestyn mynediad plant a phobl ifanc ym Mhowys at brofiadau perfformio a chyfansoddi a gwneud cerddoriaeth o ansawdd uchel.
Darllen Mwy

Llyfr Darllen Digidol - Eisteddfod yr Urdd 2018

Cydweithio ar lefel strategol i greu platfform darllen newydd oedd yn ceisio datrys dau broblem. Diffyg dealltwriaeth o waith Urdd Gobaith Cymru yn yr ardal cyn Eisteddfod Llanelwedd 2018 a Diffyg adnoddau syml, hwyliog yn yr iaith Gymraeg i blant allu rhannu gyda’u rhieni di-Gymraeg.
Darllen Mwy

MontytraX

Astudiaeth ymarferoldeb ar gyfer datblygu llwybrau seiclo cerdded / marchogaeth aml-bwrpas o amgylch Llanfyllin a Dyffrynnoedd Banw a Thanat.
Darllen Mwy

Mynyddoedd, Dyffrynnoedd a Llwybrau’: Creu’r Cysylltiadau

Astudiaeth ddichonolrwydd i hyfywedd datblygu Cynllun Partneriaeth Tirwedd (LPS) i'w gyflwyno i Gronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL),
Darllen Mwy

Pobl ein Dyfodol

Prosiect ynni cynaliadwy yw Pobl ein Dyfodol ar gyfer ysgolion uwchradd.
Darllen Mwy

Prosiect Hafren sy'n Gyfeillgar i Afonydd

Galluogodd y prosiect Cyfeillgar i Afonydd ein Uwch Swyddog Cymunedol i weithio gydag ysgolion, busnesau a rhwydweithiau gwirfoddol lleol. Gwnaethom gefnogi pobl leol i weithredu dros eu hafonydd i wella ansawdd dr, adfer cynefinoedd a dathlu'r bywyd gwyllt amrywiol sy'n eu galw'n gartref.
Darllen Mwy

Prosiect Llesiant a Digidol Llandrindod

Roedd gan Brosiectau Llesiant a Digidol Llandrindod dri amcan.
Darllen Mwy

Prosiect Rheoli Integreiddio Dwr Hafren

Cyflwynwyd prosiect Rheoli Integreiddio Dwr Hafren (SWIM) gan Ymddiriedolaeth Afonydd Hafren dros ddwy flynedd (2017-2019) yng ngogledd Powys, ar draws yr hen sir Sir Drefaldwyn.
Darllen Mwy

Prosiect Treftadaeth Ddigidol Arloeswyr Powys

Dros y 250 mlynedd diwethaf mae Powys wedi bod yn gartref i nifer o arloeswyr, actifyddion cymdeithasol a phobl busnes sydd wedi newid wyneb Cymru a chael dylanwad ar draws y byd. At ddibenion yr astudiaeth hon, diffiniwyd Arloeswyr Powys fel y bobl ganlyno
Darllen Mwy

Prosiect VMRC

Prosiect Mynediad Cyhoeddus Cyflenwi Cymunedol – nod y prosiect peilot oedd edrych ar y potensial i Wasanaethau Cefn Gwlad Cyngor Sir Powys weithio gyda chymunedau.
Darllen Mwy

Seed to Saucepan

Prosiect peilot oedd Seed to Saucepan a oedd yn targedu oedolion a phobl ifanc sy’n gadael yr ysgol oedd yn anactif yn economaidd ac eisiau dysgu a chymryd rhan wrth dyfu bwyd eu hunain. Ei nod hefyd oedd targedu tyfwyr lleol i ddatblygu ‘hyb’ i reoli a phrosesu bwyd sydd dros ben mewn adegau o ormodedd.
Darllen Mwy

Wyeside: Adeiladu’r Dyfodol

Llwyddodd Canolfan Gelfyddydau Glannau Gwy i sicrhau arian o dan raglen LEADER a Chyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer astudiaeth ddichonoldeb.
Darllen Mwy

Y Gyfnewidfa Yd

Mae'r Gyfnewidfa ?d yng Nghrughywel yn enghraifft ryfeddol o bobl yn cymryd y dyfodol yn eu dwylo eu hunain. Cafodd yr adeilad, oedd gynt yn dafarn wrth y fynedfa i Stryd Fawr hanesyddol Crughywel, ei brynu gan y gymuned i’w atal rhag cael ei droi yn archfarchnad i gadwyn genedlaethol.
Darllen Mwy

Yr Hen Stablau, Machynlleth

Cyngor Tref Machynlleth sy’n berchen yr Hen Stablau, ac maent yn dymuno dod o hyd i ffordd o ddiogelu ac adnewyddu’r adeilad ar ran y gymuned.
Darllen Mwy

Yr Hwb Chwarae

Mae Play Radnor yn elusen i blant cefn gwlad, sy’n ymdrechu i ddarparu cyfleoedd safonol ar gyfer chwarae a hamdden i blant a phobl ifanc ym Mhowys.
Darllen Mwy

Dod yn aelod o LAG

Os hoffech chi gofrestru’ch diddordeb mewn dod yn aelod o’r Grŵp, llenwch y Ffurflen Mynegiant o Ddiddordeb A Ffurflen Aelodaeth OPLAG

I ddysgu rhagor am waith yr OPLAG neu i drefnu i ddod yn aelod o OPLAG, cysylltwch â:

Louise White, Swyddog Rhaglen CDG
Ffôn: 01597 827072/07773 818391
E-bost: louise.white(at)powys.gov.uk

 

Bydd pob ymholiad a mynegiant o ddiddordeb ynghylch cais am aelodaeth yn cael ei drin yn gyfrinachol ac yn unol â deddfwriaeth Diogelu Data.

Dilynwch ni ar Twitter

tweet icon

RT @VisitCambMtns: In shock having won the “Communities” category at the Wales Rural Network Awards today ar @royalwelshshow . 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Congr…

tweet icon

The Regenerator - Yr Adfywiwr - pic.twitter.com/gT9tDazsZP

tweet icon

Contact our Communities for Work team for help and advice 📢 twitter.com/ForPowys/statu…

Ymuno â'n Rhestr Bostio