Arwain
Atebion arloesol ar gyfer problemau gwledig

Hwyluso datblygu cyn-fasnachol, partneriaethau busnes a chadwyni cyflenwi byr

Arwain
 • Prosiectau sy'n cysylltu sgiliau ac anghenion â'i gilydd (Cronfeydd Sgiliau)
 • Datblygu partneriaethau busnes newydd neu ehangu rhai sydd eisoes yn bodoli
 • Datblygu cynlluniau mentora/llysgenhadon
 • Prosiectau sy'n creu diwylliant entrepreneuraidd ac arloesol
 • Prosiectau sy'n galluogi cyflogi pobl leol
 • Datblygu cynhyrchion neu brosesau newydd
 • Datblygu a/neu adeiladu ar frandiau Powys
 • Treialu dulliau arloesol o weithredu wrth ddatblygu cadwyni cyflenwi
 • Prosiectau sy'n defnyddio dulliau arloesol o gynyddu nifer y busnesau sy'n ymgysylltu â gwasanaethau cymorth cyhoeddus a phreifat.

Archwilio ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau lleol anstatudol

Arwain
 • Treialu ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau, fel trafnidiaeth
 • Hwyluso gwybodaeth ac ymgysylltiad cymunedol i nodi gallu cymunedau i ymdopi, a'r gallu i hwyluso darparu gwasanaethau
 • Prosiectau sy'n meithrin gallu actorion lleol i'w caniatáu i ddarparu gwasanaethau lleol
 • Prosiectau arloesol sy'n gwella iechyd a lles pobl leol
 • Ymchwil ac ymweliadau â phrosiectau eraill sy'n enghreifftiau o arfer gorau
 • Prosiectau sy'n datblygu cyfleoedd i wirfoddoli a lleoliadau hyfforddi
 • Cymorth i ddatblygu canolbwyntiau cymunedol
 • Prosiectau sy'n treialu ffyrdd amgen o ddarparu gwasanaethau anstatudol.

Ynni adnewyddadwy ar lefel Gymunedol

Arwain
 • Gweithgareddau ymgysylltu â'r gymuned i ledaenu gwybodaeth am ynni adnewyddadwy (YA) i gymunedau
 • Archwiliadau ynni i nodi cymunedau sy'n boethfannau ar gyfer YA neu effeithlonrwydd ynni
 • Prosiectau sy'n cefnogi cwtogi ar dlodi tanwydd yn y sir
 • Prosiectau sy'n defnyddio buddion cymunedol YA i liniaru tlodi
 • Prosiectau sy'n cefnogi busnesau i ddefnyddio ynni'n fwy effeithlon
 • Prosiectau sy'n defnyddio adnoddau naturiol i ddarparu datrysiadau lleol
 • Dulliau o hwyluso cymorth gan gymunedau trwy ymweliadau ymgyfarwyddo a mentora
 • Gweithgareddau ymgysylltu i ledaenu gwybodaeth am YA i dirfeddianwyr a busnesau gwledig
 • Cyrchu tanwydd o goetiroedd cymunedol.

Manteisio ar dechnoleg ddigidol

Arwain
 • Prosiectau sy'n cynyddu nifer y bobl yn y sector busnes a'r sector cymunedol sy'n defnyddio technolegau digidol
 • Prosiectau sy'n defnyddio technolegau digidol i ddarparu gwasanaethau
 • Prosiectau sy'n adeiladu ar blatfformau sydd eisoes yn bodoli ar y we neu sy'n creu rhai newydd
 • Prosiectau sy'n cynyddu nifer y busnesau sy'n defnyddio technoleg ddigidol i'w gwneud yn fwy cynhyrchiol ac effeithiol
 • Treialu cynlluniau mentora neu gyfeillio i annog defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol
 • Treialu ffyrdd arloesol o ddefnyddio technolegau newydd i ddarparu gwybodaeth.

Ychwanegu gwerth at hunaniaeth leol ac adnoddau naturiol a diwylliannol

Arwain
 • Prosiectau sy'n gwneud y defnydd gorau o asedau naturiol, fel mentrau tyfu bwyd cymunedol neu goetiroedd cymunedol
 • Datblygu gweithgareddau newydd sy'n gysylltiedig â'r amgylchedd naturiol a threftadaeth
 • Meithrin gallu digwyddiadau i annog cynaliadwyedd
 • Datblygu syniadau i gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg yn y sector gweithgareddau awyr agored
 • Datblygu syniadau sy'n cysylltu cynhyrchwyr, adwerthwyr, arlwywyr ac ymwelwyr a chynhyrchion â'i gilydd
 • Gwella gwybodaeth darparwyr twristiaeth lleol am yr amgylchedd naturiol a hanesyddol lleol

Arallgyfeirio ar Ffermydd

Farm Diversification

Roedd y Cynllun Arallgyfeirio ar Ffermydd yn brosiect strategol dan Echel 3 y Cynllun Datblygu Gwledig a oedd ar waith rhwng 2011 a 2014. Nod y prosiect oedd datblygu'r sector amaethyddol ym Mhowys i ddod yn sector dynamig a chystadleuol.

Darllen Mwy

Powys Gydnerth

Resilient Powys

Fe gyflenwodd Prosiect Powys Gydnerth raglen o gefnogaeth a chymorth ariannol i annog mentrau datblygu arloesol, o'r bôn i'r brig, ar raddfa fach dan arweiniad busnes a'r gymuned, gan gefnogi arallgyfeirio'r economi wledig a gwella ansawdd bywyd i ddinasyddion Powys. Nodwyd amrywiaeth o amcanion strategol y byddai gweithgareddau'n cael eu cyflawni yn eu herbyn.

Darllen Mwy

Twristiaeth Gynaliadwy Powys

Sustainable Tourism Powys

Rhaglen newydd arloesol yr oedd Cyngor Sir Powys yn ei chyflenwi oedd Twristiaeth Gynaliadwy Powys, i gefnogi a datblygu twristiaeth ym Mhowys i'w wneud yn sector dynamig a chystadleuol. Roedd y prosiect yn cynnig cymorth amrywiol a ddatblygodd ac a hybodd yr hyn sy'n cael ei gynnig i dwristiaid ym Mhowys gan gynnwys; cynlluniau grantiau, marchnata â thargedau penodol, a chyngor a chymorth busnes.

Darllen Mwy

Astudiaethau Dichonolrwydd

Bio-olosg Cymru

Welsh Biochar was an Arwain funded project which was based at Henfron farm in the Elan Valley, mid Wales.
Darllen Mwy

Canolfan Gymuned Llanwddyn Astudiaethau Dichonolrwydd

Roedd Ymddiriedolaeth Elusennol Canolfan Gymuned Llanwddyn, sy’n gofalu am Ganolfan Gymuned Llanwddyn dan gytundeb prydles gyda Chyngor Sir Powys ers 1999, yn llwyddiannus wrth sicrhau nawdd oddi wrth Arwain i gynnal astudiaeth dichonolrwydd ar y Ganolfan i fod yn hyderus am ei dyfodol cyn arwyddo prydles atgyweirio llawn tymor hir newydd, yn hytrach na phrydles a rennir.
Darllen Mwy

Cartrefi a Dyfwyd Gartref

"O Gonau i Allweddi", astudiaeth ymarferoldeb i gael y gorau o'n coed. Dychmygwch brosiect lle gallwch chi gymryd hedyn a'i blannu. Gwyliwch ef yn tyfu’n goeden, meithrinwch ef, cynaeafwch ef a defnyddiwch y pren i adeiladu cartref newydd i deulu - i gyd o fewn radiws o 150 milltir.
Darllen Mwy

Colofn Rodney

Mae Colofn Rodney yn dirnod lleol adnabyddus, a welir am filltiroedd lawer; mae wedi dadfeilio rhywfaint a gofynnodd trigolion lleol i’r Cynghorau Cymuned edrych ar fater perchnogaeth ac atgyweirio. Gwnaeth Cyngor Cymuned Llandrinio ac Ardd-lin ar y cyd â Chyngor Cymuned Bausley â Chrugion a Chyngor Cymuned Llandysilio gais i Arwain i ariannu arolwg strwythurol ac astudiaeth ddichonoldeb
Darllen Mwy

MontytraX

Astudiaeth ymarferoldeb ar gyfer datblygu llwybrau seiclo cerdded / marchogaeth aml-bwrpas o amgylch Llanfyllin a Dyffrynnoedd Banw a Thanat.
Darllen Mwy

Mynyddoedd, Dyffrynnoedd a Llwybrau’: Creu’r Cysylltiadau

Astudiaeth ddichonolrwydd i hyfywedd datblygu Cynllun Partneriaeth Tirwedd (LPS) i'w gyflwyno i Gronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL),
Darllen Mwy

Prosiect Hafren sy'n Gyfeillgar i Afonydd

Galluogodd y prosiect Cyfeillgar i Afonydd ein Uwch Swyddog Cymunedol i weithio gydag ysgolion, busnesau a rhwydweithiau gwirfoddol lleol. Gwnaethom gefnogi pobl leol i weithredu dros eu hafonydd i wella ansawdd dr, adfer cynefinoedd a dathlu'r bywyd gwyllt amrywiol sy'n eu galw'n gartref.
Darllen Mwy

Prosiect Rheoli Integreiddio Dwr Hafren

Cyflwynwyd prosiect Rheoli Integreiddio Dwr Hafren (SWIM) gan Ymddiriedolaeth Afonydd Hafren dros ddwy flynedd (2017-2019) yng ngogledd Powys, ar draws yr hen sir Sir Drefaldwyn.
Darllen Mwy

Wyeside: Adeiladu’r Dyfodol

Wyeside Arts Centre were successful in securing funding under both the LEADER Programme and the Arts Council of Wales for a feasibility study.
Darllen Mwy

Y Gyfnewidfa Yd

Bod yn Hollol Leol Mae'r Gyfnewidfa ?d yng Nghrughywel yn enghraifft ryfeddol o bobl yn cymryd y dyfodol yn eu dwylo eu hunain. Cafodd yr adeilad, oedd gynt yn dafarn wrth y fynedfa i Stryd Fawr hanesyddol Crughywel, ei brynu gan y gymuned i’w atal rhag cael ei droi yn archfarchnad i gadwyn genedlaethol.
Darllen Mwy

Dod yn aelod o LAG

Os hoffech chi gofrestru’ch diddordeb mewn dod yn aelod o’r Grŵp, llenwch y Ffurflen Mynegiant o Ddiddordeb A Ffurflen Aelodaeth OPLAG

I ddysgu rhagor am waith yr OPLAG neu i drefnu i ddod yn aelod o OPLAG, cysylltwch â:

Louise White, Swyddog Rhaglen CDG
Ffôn: 01597 827072/07773 818391
E-bost: louise.white(at)powys.gov.uk

 

Bydd pob ymholiad a mynegiant o ddiddordeb ynghylch cais am aelodaeth yn cael ei drin yn gyfrinachol ac yn unol â deddfwriaeth Diogelu Data.

Dilynwch ni ar Twitter

tweet icon

RT @MuddyCare: Our website is now live...check it out at muddycare.co.uk Thank you to @HarperVisuals for all your amazing work and…

tweet icon

RT @MontWildlife: WE ARE MOVING! MWT is moving offices 2-8 Sep & will be closed during this week. We hope to be back up & running from Mon…

tweet icon

RT @AddoldaiCymru: Gret i weld sganio laser newydd Capel Beili Du- Diolch CUB3D Great to see the new laser scan of Beili Du -thanks to @cub…

Ymuno â'n Rhestr Bostio