Skip to main content
Arwain Logo
Atebion arloesol ar gyfer problemau gwledig

Hwyluso datblygu cyn-fasnachol, partneriaethau busnes a chadwyni cyflenwi byr

Hwyluso datblygu cyn-fasnachol, partneriaethau busnes a chadwyni cyflenwi byr
 • Prosiectau sy'n cysylltu sgiliau ac anghenion â'i gilydd (Cronfeydd Sgiliau)
 • Datblygu partneriaethau busnes newydd neu ehangu rhai sydd eisoes yn bodoli
 • Datblygu cynlluniau mentora/llysgenhadon
 • Prosiectau sy'n creu diwylliant entrepreneuraidd ac arloesol
 • Prosiectau sy'n galluogi cyflogi pobl leol
 • Datblygu cynhyrchion neu brosesau newydd
 • Datblygu a/neu adeiladu ar frandiau Powys
 • Treialu dulliau arloesol o weithredu wrth ddatblygu cadwyni cyflenwi
 • Prosiectau sy'n defnyddio dulliau arloesol o gynyddu nifer y busnesau sy'n ymgysylltu â gwasanaethau cymorth cyhoeddus a phreifat.

Archwilio ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau lleol anstatudol

Archwilio ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau lleol anstatudol
 • Treialu ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau, fel trafnidiaeth
 • Hwyluso gwybodaeth ac ymgysylltiad cymunedol i nodi gallu cymunedau i ymdopi, a'r gallu i hwyluso darparu gwasanaethau
 • Prosiectau sy'n meithrin gallu actorion lleol i'w caniatáu i ddarparu gwasanaethau lleol
 • Prosiectau arloesol sy'n gwella iechyd a lles pobl leol
 • Ymchwil ac ymweliadau â phrosiectau eraill sy'n enghreifftiau o arfer gorau
 • Prosiectau sy'n datblygu cyfleoedd i wirfoddoli a lleoliadau hyfforddi
 • Cymorth i ddatblygu canolbwyntiau cymunedol
 • Prosiectau sy'n treialu ffyrdd amgen o ddarparu gwasanaethau anstatudol.

Ynni adnewyddadwy ar lefel Gymunedol

Ynni adnewyddadwy ar lefel Gymunedol
 • Gweithgareddau ymgysylltu â'r gymuned i ledaenu gwybodaeth am ynni adnewyddadwy (YA) i gymunedau
 • Archwiliadau ynni i nodi cymunedau sy'n boethfannau ar gyfer YA neu effeithlonrwydd ynni
 • Prosiectau sy'n cefnogi cwtogi ar dlodi tanwydd yn y sir
 • Prosiectau sy'n defnyddio buddion cymunedol YA i liniaru tlodi
 • Prosiectau sy'n cefnogi busnesau i ddefnyddio ynni'n fwy effeithlon
 • Prosiectau sy'n defnyddio adnoddau naturiol i ddarparu datrysiadau lleol
 • Dulliau o hwyluso cymorth gan gymunedau trwy ymweliadau ymgyfarwyddo a mentora
 • Gweithgareddau ymgysylltu i ledaenu gwybodaeth am YA i dirfeddianwyr a busnesau gwledig
 • Cyrchu tanwydd o goetiroedd cymunedol.

Manteisio ar dechnoleg ddigidol

Manteisio ar dechnoleg ddigidol
 • Prosiectau sy'n cynyddu nifer y bobl yn y sector busnes a'r sector cymunedol sy'n defnyddio technolegau digidol
 • Prosiectau sy'n defnyddio technolegau digidol i ddarparu gwasanaethau
 • Prosiectau sy'n adeiladu ar blatfformau sydd eisoes yn bodoli ar y we neu sy'n creu rhai newydd
 • Prosiectau sy'n cynyddu nifer y busnesau sy'n defnyddio technoleg ddigidol i'w gwneud yn fwy cynhyrchiol ac effeithiol
 • Treialu cynlluniau mentora neu gyfeillio i annog defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol
 • Treialu ffyrdd arloesol o ddefnyddio technolegau newydd i ddarparu gwybodaeth.

Ychwanegu gwerth at hunaniaeth leol ac adnoddau naturiol a diwylliannol

Ychwanegu gwerth at hunaniaeth leol ac adnoddau naturiol a diwylliannol
 • Prosiectau sy'n gwneud y defnydd gorau o asedau naturiol, fel mentrau tyfu bwyd cymunedol neu goetiroedd cymunedol
 • Datblygu gweithgareddau newydd sy'n gysylltiedig â'r amgylchedd naturiol a threftadaeth
 • Meithrin gallu digwyddiadau i annog cynaliadwyedd
 • Datblygu syniadau i gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg yn y sector gweithgareddau awyr agored
 • Datblygu syniadau sy'n cysylltu cynhyrchwyr, adwerthwyr, arlwywyr ac ymwelwyr a chynhyrchion â'i gilydd
 • Gwella gwybodaeth darparwyr twristiaeth lleol am yr amgylchedd naturiol a hanesyddol lleol

Arallgyfeirio ar Ffermydd

Farm Diversification

Roedd y Cynllun Arallgyfeirio ar Ffermydd yn brosiect strategol dan Echel 3 y Cynllun Datblygu Gwledig a oedd ar waith rhwng 2011 a 2014. Nod y prosiect oedd datblygu'r sector amaethyddol ym Mhowys i ddod yn sector dynamig a chystadleuol.

Darllen Mwy

Powys Gydnerth

Resilient Powys

Fe gyflenwodd Prosiect Powys Gydnerth raglen o gefnogaeth a chymorth ariannol i annog mentrau datblygu arloesol, o'r bôn i'r brig, ar raddfa fach dan arweiniad busnes a'r gymuned, gan gefnogi arallgyfeirio'r economi wledig a gwella ansawdd bywyd i ddinasyddion Powys. Nodwyd amrywiaeth o amcanion strategol y byddai gweithgareddau'n cael eu cyflawni yn eu herbyn.

Darllen Mwy

Twristiaeth Gynaliadwy Powys

Sustainable Tourism Powys

Rhaglen newydd arloesol yr oedd Cyngor Sir Powys yn ei chyflenwi oedd Twristiaeth Gynaliadwy Powys, i gefnogi a datblygu twristiaeth ym Mhowys i'w wneud yn sector dynamig a chystadleuol. Roedd y prosiect yn cynnig cymorth amrywiol a ddatblygodd ac a hybodd yr hyn sy'n cael ei gynnig i dwristiaid ym Mhowys gan gynnwys; cynlluniau grantiau, marchnata â thargedau penodol, a chyngor a chymorth busnes.

Darllen Mwy

Rydym yn recriwtio i ddenu aelodau ychwanegol o Grŵp Lleol Powys yn Un (OPLAG)

Mae Arwain yn gweithio gyda Chyngor Sir Powys i ddarparu rhaglen LEADER 2014 - 2020 ym Mhowys. Rhaglen Cymunedau Lleol - Datblygiad Lleol 2014-2020 Llywodraeth Cymru sy'n ei ariannu, trwy' Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygiad Gwledig.

Mae LEADER yn defnyddio gwybodaeth leol i hyrwyddo darpariaeth gymunedol ddi-fwlch ar lawr gwlad ar gyfer datblygiad gwledig. Mae Arwain wedi llwyddo i sicrhau £3,750,000 ar gyfer prosiectau a fydd yn creu cymunedau bywiog, cysylltiedig ac wedi'u grymuso gan gynnig atebion cynaliadwy ac arloesol i broblemau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol, nawr ac yn y dyfodol, a fydd yn cynyddu cyfoeth economaidd y sir.

Dull lleol yw LEADER o ymdrin â datblygiad gwledig. Ei nod yw darparu gweithgareddau sy'n cynorthwyo cefn gwlad a chymunedau gwledig, ac annog rheolaeth gynaliadwy ar amaeth a'r amgylchedd.

Daw'r gair LEADER o'r talfyriad Ffrangeg am 'Liaison Entre Actions pour le Development de L'Economie Rural' sy'n golygu'n fras, 'cysylltiad rhwng gweithredoedd ar gyfer datblygu'r economi gwledig.'

Mae LEADER yn ceisio cefnogi ymatebion arloesol i'r cyfleoedd neu'r heriau y mae ardaloedd gwledig yn eu hwynebu.

Mae nifer o nodweddion allweddol i Raglen LEADER:

 • Mae ei dull o drin datblygiad gwledig yn adeiladu o'r 'gwaelod i fyny' h.y. mae pobl leol yn cyfranogi ym mlaenoriaethau eu hardal leol.
 • Arloesedd - mae'n darparu cyfleoedd i roi prawf ar syniadau newydd a gweithio mewn gwahanol ffyrdd.
 • Cydweithrediad - bydd yn gweithio ar brosiect ar y cyd gyda grŵp Leader arall, neu grŵp â dulliau tebyg, mewn rhanbarth arall neu aelod-wladwriaeth arall. Gall cydweithrediad o'r fath helpu grwpiau Leader i hybu eu gweithgareddau lleol a gall ddarparu cyfleoedd ar gyfer dysgu y naill oddi wrth y llall.
 • Rhwydweithio - Cyfnewid cyflawniadau, profiadau a gwybodaeth rhwng gwahanol grwpiau Leader, ardaloedd lleol, gweinyddiaethau a sefydliadau sy'n ymwneud â datblygiad gwledig. Mae'n cynrychioli ffordd o drosglwyddo arfer da, o ledaenu arloesed ac adeiladu ar y gwersi a ddysgwyd oddi wrth ddatblygiad gwledig lleol.

Y gwahaniaeth rhwng LEADER a mesurau polisi gwledig traddodiadol eraill yw ei bod yn dangos 'sut' i fynd ati, yn hytrach na 'beth' sydd angen ei wneud.

Grŵp Gweithredu Lleol Powys yn Un

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Powys yn Un (OPLAG) yn cynorthwyo ac yn goruchwylio gweithgareddau Rhaglen Datblygu Gwledig LEADER yn unol â Strategaeth Datblygu Lleol Powys yn Un trwy sicrhau bod anghenion cymunedau gwledig Powys yn cael eu diwallu. Mae cynrychiolaeth o bob rhan o'r gymuned yn hanfodol i'w llwyddiant ac mae'r aelodaeth yn cynnwys busnesau lleol, a sefydliadau o'r sector cyhoeddus a'r sector gwirfoddol/cymunedol. Casgliad o unigolion yw OPLAG sydd gyda'i gilydd yn darparu'r amrediad sgiliau ac arbenigedd y mae ei angen i ddatblygu rhaglen LEADER, asesu ceisiadau a rhoi llais i ddatblygiad gwledig ym Mhowys. Mae gofyn bod ag amrediad eang o sgiliau a phrofiad, er nad ydym yn disgwyl i aelodau unigolyn gyfrannu'r holl wybodaeth a'r sgiliau angenrheidiol. Mae manylion rôl Grŵp Gweithredu Lleol Powys yn Un a'i aelodau i'w gweld yng Nghylch Gorchwyl Grŵp Gweithredu Lleol Powys yn Un.

Diben Grŵp Gweithredu Lleol Powys yn Un (OPLAG) yw:

 

 • Gweithio mewn partneriaeth i wella ansawdd bywyd a ffyniant cymunedau gwledig ym Mhowys trwy fentrau a phrosiectau datblygiad gwledig sy'n cael eu sbarduno'n lleol.
 • Sicrhau dull cydlynus ac integredig o drin adfywio economaidd a chymunedol ym Mhowys, wedi'i selio ar waith partneriaeth ymarferol rhwng sefydliadau yn y sectorau preifat, gwirfoddol, cymunedol a chyhoeddus.
 • Bod yn gyfrifol am reolaeth strategol ar y Cynllun Datblygu Gwledig ym Mhowys, gan oruchwylio rhoi'r dasg o roi'r rhaglen hon ar waith.
 • Bod yn gyfrifol am reolaeth strategol ar Raglenni'r Gronfa Strwythurol ym Mhowys, a gweithredu fel corff gweithredol Grŵp Gweithredu Lleol Powys yn Un wrth roi'r rhaglenni hyn ar waith.
 • Cydlynu gweithgareddau a/rhaglenni economaidd a chymunedol eraill y mae Grŵp Gweithredu Powys yn Un wedi'u cymeradwyo ar hyd a lled y sir.

 

 

Dod yn aelod o LAG

Os hoffech chi gofrestru’ch diddordeb mewn dod yn aelod o’r Grŵp, llenwch y Ffurflen Mynegiant o Ddiddordeb A Ffurflen Aelodaeth OPLAG

I ddysgu rhagor am waith yr OPLAG neu i drefnu i ddod yn aelod o OPLAG, cysylltwch â:

Louise White, Swyddog Rhaglen CDG
Ffôn: 01597 827072/07773 818391
E-bost: louise.white(at)powys.gov.uk

 

Bydd pob ymholiad a mynegiant o ddiddordeb ynghylch cais am aelodaeth yn cael ei drin yn gyfrinachol ac yn unol â deddfwriaeth Diogelu Data.

Dilynwch ni ar Twitter

tweet icon

RT @VisitCambMtns: In shock having won the “Communities” category at the Wales Rural Network Awards today ar @royalwelshshow . 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Congr…

tweet icon

The Regenerator - Yr Adfywiwr - pic.twitter.com/gT9tDazsZP

tweet icon

Contact our Communities for Work team for help and advice 📢 twitter.com/ForPowys/statu…

Ymuno â'n Rhestr Bostio