Skip to main content
Arwain Logo
Atebion arloesol ar gyfer problemau gwledig

Hwyluso datblygu cyn-fasnachol, partneriaethau busnes a chadwyni cyflenwi byr

Hwyluso datblygu cyn-fasnachol, partneriaethau busnes a chadwyni cyflenwi byr
 • Prosiectau sy'n cysylltu sgiliau ac anghenion â'i gilydd (Cronfeydd Sgiliau)
 • Datblygu partneriaethau busnes newydd neu ehangu rhai sydd eisoes yn bodoli
 • Datblygu cynlluniau mentora/llysgenhadon
 • Prosiectau sy'n creu diwylliant entrepreneuraidd ac arloesol
 • Prosiectau sy'n galluogi cyflogi pobl leol
 • Datblygu cynhyrchion neu brosesau newydd
 • Datblygu a/neu adeiladu ar frandiau Powys
 • Treialu dulliau arloesol o weithredu wrth ddatblygu cadwyni cyflenwi
 • Prosiectau sy'n defnyddio dulliau arloesol o gynyddu nifer y busnesau sy'n ymgysylltu â gwasanaethau cymorth cyhoeddus a phreifat.

Archwilio ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau lleol anstatudol

Archwilio ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau lleol anstatudol
 • Treialu ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau, fel trafnidiaeth
 • Hwyluso gwybodaeth ac ymgysylltiad cymunedol i nodi gallu cymunedau i ymdopi, a'r gallu i hwyluso darparu gwasanaethau
 • Prosiectau sy'n meithrin gallu actorion lleol i'w caniatáu i ddarparu gwasanaethau lleol
 • Prosiectau arloesol sy'n gwella iechyd a lles pobl leol
 • Ymchwil ac ymweliadau â phrosiectau eraill sy'n enghreifftiau o arfer gorau
 • Prosiectau sy'n datblygu cyfleoedd i wirfoddoli a lleoliadau hyfforddi
 • Cymorth i ddatblygu canolbwyntiau cymunedol
 • Prosiectau sy'n treialu ffyrdd amgen o ddarparu gwasanaethau anstatudol.

Ynni adnewyddadwy ar lefel Gymunedol

Ynni adnewyddadwy ar lefel Gymunedol
 • Gweithgareddau ymgysylltu â'r gymuned i ledaenu gwybodaeth am ynni adnewyddadwy (YA) i gymunedau
 • Archwiliadau ynni i nodi cymunedau sy'n boethfannau ar gyfer YA neu effeithlonrwydd ynni
 • Prosiectau sy'n cefnogi cwtogi ar dlodi tanwydd yn y sir
 • Prosiectau sy'n defnyddio buddion cymunedol YA i liniaru tlodi
 • Prosiectau sy'n cefnogi busnesau i ddefnyddio ynni'n fwy effeithlon
 • Prosiectau sy'n defnyddio adnoddau naturiol i ddarparu datrysiadau lleol
 • Dulliau o hwyluso cymorth gan gymunedau trwy ymweliadau ymgyfarwyddo a mentora
 • Gweithgareddau ymgysylltu i ledaenu gwybodaeth am YA i dirfeddianwyr a busnesau gwledig
 • Cyrchu tanwydd o goetiroedd cymunedol.

Manteisio ar dechnoleg ddigidol

Manteisio ar dechnoleg ddigidol
 • Prosiectau sy'n cynyddu nifer y bobl yn y sector busnes a'r sector cymunedol sy'n defnyddio technolegau digidol
 • Prosiectau sy'n defnyddio technolegau digidol i ddarparu gwasanaethau
 • Prosiectau sy'n adeiladu ar blatfformau sydd eisoes yn bodoli ar y we neu sy'n creu rhai newydd
 • Prosiectau sy'n cynyddu nifer y busnesau sy'n defnyddio technoleg ddigidol i'w gwneud yn fwy cynhyrchiol ac effeithiol
 • Treialu cynlluniau mentora neu gyfeillio i annog defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol
 • Treialu ffyrdd arloesol o ddefnyddio technolegau newydd i ddarparu gwybodaeth.

Ychwanegu gwerth at hunaniaeth leol ac adnoddau naturiol a diwylliannol

Ychwanegu gwerth at hunaniaeth leol ac adnoddau naturiol a diwylliannol
 • Prosiectau sy'n gwneud y defnydd gorau o asedau naturiol, fel mentrau tyfu bwyd cymunedol neu goetiroedd cymunedol
 • Datblygu gweithgareddau newydd sy'n gysylltiedig â'r amgylchedd naturiol a threftadaeth
 • Meithrin gallu digwyddiadau i annog cynaliadwyedd
 • Datblygu syniadau i gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg yn y sector gweithgareddau awyr agored
 • Datblygu syniadau sy'n cysylltu cynhyrchwyr, adwerthwyr, arlwywyr ac ymwelwyr a chynhyrchion â'i gilydd
 • Gwella gwybodaeth darparwyr twristiaeth lleol am yr amgylchedd naturiol a hanesyddol lleol

Arallgyfeirio ar Ffermydd

Farm Diversification

Roedd y Cynllun Arallgyfeirio ar Ffermydd yn brosiect strategol dan Echel 3 y Cynllun Datblygu Gwledig a oedd ar waith rhwng 2011 a 2014. Nod y prosiect oedd datblygu'r sector amaethyddol ym Mhowys i ddod yn sector dynamig a chystadleuol.

Darllen Mwy

Powys Gydnerth

Resilient Powys

Fe gyflenwodd Prosiect Powys Gydnerth raglen o gefnogaeth a chymorth ariannol i annog mentrau datblygu arloesol, o'r bôn i'r brig, ar raddfa fach dan arweiniad busnes a'r gymuned, gan gefnogi arallgyfeirio'r economi wledig a gwella ansawdd bywyd i ddinasyddion Powys. Nodwyd amrywiaeth o amcanion strategol y byddai gweithgareddau'n cael eu cyflawni yn eu herbyn.

Darllen Mwy

Twristiaeth Gynaliadwy Powys

Sustainable Tourism Powys

Rhaglen newydd arloesol yr oedd Cyngor Sir Powys yn ei chyflenwi oedd Twristiaeth Gynaliadwy Powys, i gefnogi a datblygu twristiaeth ym Mhowys i'w wneud yn sector dynamig a chystadleuol. Roedd y prosiect yn cynnig cymorth amrywiol a ddatblygodd ac a hybodd yr hyn sy'n cael ei gynnig i dwristiaid ym Mhowys gan gynnwys; cynlluniau grantiau, marchnata â thargedau penodol, a chyngor a chymorth busnes.

Darllen Mwy

Datganiad Hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.arwain.cymru

Caiff y wefan hon ei rhedeg gan Arwain, y Rhaglen LEADER ym Mhowys, sy'n rhan o dîm Adfywio Cyngor Sir Powys. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech allu:

·         llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig

 ·         llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais

 ·         gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

 Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i'w ddeall.

 Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon

 Gwyddom nad yw rhai rhannau o'r wefan hon ar gael yn llawn:

 ·         ni allwch addasu uchder llinell na bylchu testun

 ·         nid yw’r dogfennau PDF hynaf yn gwbl hygyrch i feddalwedd darllen sgrin

 ·         Defnyddir tanlinellu yn hytrach na bylchau rhwng y geiriau wrth enwi ffeiliau a lawrlwythir

Adborth a gwybodaeth gyswllt

 Os oes angen gwybodaeth arnoch ar y wefan hon ar fformat gwahanol, er enghraifft PDF hygyrch, print bras, fersiwn hawdd ei ddarllen, recordiad sain neu braille:

 ·          anfonwch e-bost at RDP@powys.gov.uk

 ·         ffoniwch 01597 827 378

 Byddwn yn ystyried eich cais ac yn dod yn ôl atoch cyn pen 5 diwrnod gwaith.

Adrodd am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon

 Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon.. Os gwelwch unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen yma, neu os ydych yn credu nad ydym yn bodloni’r gofynion hygyrchedd, cysylltwch â ni - RDP@powys.gov.uk neu ffoniwch 01597 827 378.

Y weithdrefn orfodi

 Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Dyfeisiadau Symudol) (Rhif 2) Hygyrchedd 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd'). Os nad ydych yn hapus â'r ffordd rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS).

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni'n bersonol

 Mae gan ein swyddfeydd ddolenni clywed, neu os cysylltwch â ni cyn eich ymweliad, gallwn drefnu cyfieithydd Iaith Arwyddion Prydain (BSL).

 Rydym yn darparu gwasanaeth trosglwyddo testun (Relay UK) ar gyfer pobl sy'n D/fyddar, rhai sydd ag amhariad ar eu clyw neu sydd â rhwystr lleferydd.

 Dilynwch y ddolen hon ar gyfer Cyfarwyddiadau Cyflwyno Testun (Text Relay)

 Sylwer: Mae Relay UK yn costio 1c y funud yn ychwanegol i'w ddefnyddio, ar ben pris galwad safonol, a gall gysylltu â ni gan ddefnyddio'r ap neu ffôn testun.

 Darganfod sut i gysylltu â ni

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

 Mae Arwain wedi ymrwymo i sicrhau bod ei wefan ar gael, yn unol â Rheoliadau Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Dyfeisiadau Symudol ) (Rhif 2) Hygyrchedd 2018.

Statws cydymffurfio

 Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1, yn sgil y diffyg cydymffurfio a'r eithriadau a restrir isod.

Baich anghymesur

Mae angen gwirio a phennu'r Astudiaethau Dichonoldeb. Fodd bynnag, oherwydd eu nifer, a chan iddynt gael eu cyflwyno gan sefydliadau eraill (felly nid oes gennym yr holl ddogfennau gwreiddiol angenrheidiol er mwyn i ni eu newid), teimlwn y byddai'r ymarfer hwn yn faich anghymesur. Yn y dyfodol, byddwn yn gweithio gyda sefydliadau allanol i sicrhau bod unrhyw gynnwys a gyhoeddir gennym yn hygyrch.

Mae'r system a ddefnyddiwn i wneud ein gwefan yn defnyddio tanlinellu yn hytrach na bylchau rhwng y geiriau wrth enwi ffeiliau (gwelir hyn pan gaiff dogfennau eu lawrlwytho oddi ar wefan, e.e. y Ffurflen Gais). Nid oes modd atal hyn. er mwyn newid hyn byddai angen i ni symud y wefan gyfan a’i gosod ar system newydd. Gan fod y rhaglen LEADER yn dod i ben cyn bo hir byddai hyn yn rhy gostus.

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

PDFs a dogfennau eraill

Nid yw'r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni drwsio PDFs na dogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, nid ydym yn bwriadu datrys mater rhifynnau Yr Adfywiwr a luniwyd cyn Medi 2018.

Bydd unrhyw ddogfennau PDF neu Word newydd a gyhoeddir gennym yn bodloni safonau hygyrchedd.

Beth rydyn ni'n ei wneud i wella hygyrchedd

Rydym yn gwneud ein gorau i geisio datrys y mater a amlinellir uchod.  Yn y dyfodol , bydd materion yn ymwneud â'r Adfywiwr yn cael eu cynhyrchu mewn fformat hygyrch a bydd y cynnwys yn cael ei wirio am hygyrchedd cyn cael ei lanlwytho.

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 23 Medi 2020. Fe'i hadolygwyd ddiwethaf ar 23 Medi 2020.

Rhoddwyd prawf ar y wefan hon ddiwethaf ar 1 Medi 2020. Cynhaliwyd y prawf gan Trimast Systems Limited.

Oherwydd maint bach y wefan, cafodd ei brofi’n llawn.

Dod yn aelod o LAG

Os hoffech chi gofrestru’ch diddordeb mewn dod yn aelod o’r Grŵp, llenwch y Ffurflen Mynegiant o Ddiddordeb A Ffurflen Aelodaeth OPLAG

I ddysgu rhagor am waith yr OPLAG neu i drefnu i ddod yn aelod o OPLAG, cysylltwch â:

Louise White, Swyddog Rhaglen CDG
Ffôn: 01597 827072/07773 818391
E-bost: louise.white(at)powys.gov.uk

 

Bydd pob ymholiad a mynegiant o ddiddordeb ynghylch cais am aelodaeth yn cael ei drin yn gyfrinachol ac yn unol â deddfwriaeth Diogelu Data.

Dilynwch ni ar Twitter

tweet icon

RT @VisitCambMtns: In shock having won the “Communities” category at the Wales Rural Network Awards today ar @royalwelshshow . 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Congr…

tweet icon

The Regenerator - Yr Adfywiwr - pic.twitter.com/gT9tDazsZP

tweet icon

Contact our Communities for Work team for help and advice 📢 twitter.com/ForPowys/statu…

Ymuno â'n Rhestr Bostio