Skip to main content
Arwain Logo
Atebion arloesol ar gyfer problemau gwledig

Hwyluso datblygu cyn-fasnachol, partneriaethau busnes a chadwyni cyflenwi byr

Hwyluso datblygu cyn-fasnachol, partneriaethau busnes a chadwyni cyflenwi byr
 • Prosiectau sy'n cysylltu sgiliau ac anghenion â'i gilydd (Cronfeydd Sgiliau)
 • Datblygu partneriaethau busnes newydd neu ehangu rhai sydd eisoes yn bodoli
 • Datblygu cynlluniau mentora/llysgenhadon
 • Prosiectau sy'n creu diwylliant entrepreneuraidd ac arloesol
 • Prosiectau sy'n galluogi cyflogi pobl leol
 • Datblygu cynhyrchion neu brosesau newydd
 • Datblygu a/neu adeiladu ar frandiau Powys
 • Treialu dulliau arloesol o weithredu wrth ddatblygu cadwyni cyflenwi
 • Prosiectau sy'n defnyddio dulliau arloesol o gynyddu nifer y busnesau sy'n ymgysylltu â gwasanaethau cymorth cyhoeddus a phreifat.

Archwilio ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau lleol anstatudol

Archwilio ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau lleol anstatudol
 • Treialu ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau, fel trafnidiaeth
 • Hwyluso gwybodaeth ac ymgysylltiad cymunedol i nodi gallu cymunedau i ymdopi, a'r gallu i hwyluso darparu gwasanaethau
 • Prosiectau sy'n meithrin gallu actorion lleol i'w caniatáu i ddarparu gwasanaethau lleol
 • Prosiectau arloesol sy'n gwella iechyd a lles pobl leol
 • Ymchwil ac ymweliadau â phrosiectau eraill sy'n enghreifftiau o arfer gorau
 • Prosiectau sy'n datblygu cyfleoedd i wirfoddoli a lleoliadau hyfforddi
 • Cymorth i ddatblygu canolbwyntiau cymunedol
 • Prosiectau sy'n treialu ffyrdd amgen o ddarparu gwasanaethau anstatudol.

Ynni adnewyddadwy ar lefel Gymunedol

Ynni adnewyddadwy ar lefel Gymunedol
 • Gweithgareddau ymgysylltu â'r gymuned i ledaenu gwybodaeth am ynni adnewyddadwy (YA) i gymunedau
 • Archwiliadau ynni i nodi cymunedau sy'n boethfannau ar gyfer YA neu effeithlonrwydd ynni
 • Prosiectau sy'n cefnogi cwtogi ar dlodi tanwydd yn y sir
 • Prosiectau sy'n defnyddio buddion cymunedol YA i liniaru tlodi
 • Prosiectau sy'n cefnogi busnesau i ddefnyddio ynni'n fwy effeithlon
 • Prosiectau sy'n defnyddio adnoddau naturiol i ddarparu datrysiadau lleol
 • Dulliau o hwyluso cymorth gan gymunedau trwy ymweliadau ymgyfarwyddo a mentora
 • Gweithgareddau ymgysylltu i ledaenu gwybodaeth am YA i dirfeddianwyr a busnesau gwledig
 • Cyrchu tanwydd o goetiroedd cymunedol.

Manteisio ar dechnoleg ddigidol

Manteisio ar dechnoleg ddigidol
 • Prosiectau sy'n cynyddu nifer y bobl yn y sector busnes a'r sector cymunedol sy'n defnyddio technolegau digidol
 • Prosiectau sy'n defnyddio technolegau digidol i ddarparu gwasanaethau
 • Prosiectau sy'n adeiladu ar blatfformau sydd eisoes yn bodoli ar y we neu sy'n creu rhai newydd
 • Prosiectau sy'n cynyddu nifer y busnesau sy'n defnyddio technoleg ddigidol i'w gwneud yn fwy cynhyrchiol ac effeithiol
 • Treialu cynlluniau mentora neu gyfeillio i annog defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol
 • Treialu ffyrdd arloesol o ddefnyddio technolegau newydd i ddarparu gwybodaeth.

Ychwanegu gwerth at hunaniaeth leol ac adnoddau naturiol a diwylliannol

Ychwanegu gwerth at hunaniaeth leol ac adnoddau naturiol a diwylliannol
 • Prosiectau sy'n gwneud y defnydd gorau o asedau naturiol, fel mentrau tyfu bwyd cymunedol neu goetiroedd cymunedol
 • Datblygu gweithgareddau newydd sy'n gysylltiedig â'r amgylchedd naturiol a threftadaeth
 • Meithrin gallu digwyddiadau i annog cynaliadwyedd
 • Datblygu syniadau i gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg yn y sector gweithgareddau awyr agored
 • Datblygu syniadau sy'n cysylltu cynhyrchwyr, adwerthwyr, arlwywyr ac ymwelwyr a chynhyrchion â'i gilydd
 • Gwella gwybodaeth darparwyr twristiaeth lleol am yr amgylchedd naturiol a hanesyddol lleol

Arallgyfeirio ar Ffermydd

Farm Diversification

Roedd y Cynllun Arallgyfeirio ar Ffermydd yn brosiect strategol dan Echel 3 y Cynllun Datblygu Gwledig a oedd ar waith rhwng 2011 a 2014. Nod y prosiect oedd datblygu'r sector amaethyddol ym Mhowys i ddod yn sector dynamig a chystadleuol.

Darllen Mwy

Powys Gydnerth

Resilient Powys

Fe gyflenwodd Prosiect Powys Gydnerth raglen o gefnogaeth a chymorth ariannol i annog mentrau datblygu arloesol, o'r bôn i'r brig, ar raddfa fach dan arweiniad busnes a'r gymuned, gan gefnogi arallgyfeirio'r economi wledig a gwella ansawdd bywyd i ddinasyddion Powys. Nodwyd amrywiaeth o amcanion strategol y byddai gweithgareddau'n cael eu cyflawni yn eu herbyn.

Darllen Mwy

Twristiaeth Gynaliadwy Powys

Sustainable Tourism Powys

Rhaglen newydd arloesol yr oedd Cyngor Sir Powys yn ei chyflenwi oedd Twristiaeth Gynaliadwy Powys, i gefnogi a datblygu twristiaeth ym Mhowys i'w wneud yn sector dynamig a chystadleuol. Roedd y prosiect yn cynnig cymorth amrywiol a ddatblygodd ac a hybodd yr hyn sy'n cael ei gynnig i dwristiaid ym Mhowys gan gynnwys; cynlluniau grantiau, marchnata â thargedau penodol, a chyngor a chymorth busnes.

Darllen Mwy

Cartrefi Cynhenid

Yn y dyfodol bydd cartrefi newydd y cyngor ym Mhowys wedi’u hadeiladu ac yn cynnwys gosodiadau wedi’u gwneud o ddeunyddiau coed lleol a chynaliadwy.

Heddiw (17 Ionawr), fel rhan o'r fenter Cartrefi Cynhenid mae Cabinet Cyngor Sir Powys wedi mabwysiadu'r Polisi Hybu'r Defnydd o Goed sydd â'r nod o wneud defnydd gwell o adnoddau naturiol ac o greu cyfleoedd cyflogaeth leol.

Mae'r Polisi Hybu'r Defnydd o Goed yn rhoi manylion am sut y bydd prosiectau tai newydd y Cyngor yn defnyddio coed fel y deunydd gorau i'w ddefnyddio ar gyfer adeiladu tai a'r gosodiadau y tu mewn iddynt. Mae'r dull arloesol yma wedi cael ei ddatblygu fel rhan o'r Bartneriaeth Cartrefi Cynhenid a sefydlwyd i annog coedwigaeth a gweithgynhyrchu cynnyrch, i gadw a chreu swyddi newydd ac i adeiladu tai sy'n arbed ynni.

Dywedodd y Cynghorydd Rosemarie Harris, Aelod y Cabinet ar gyfer Tai "Mae mabwysiadu'r Polisi Hybu'r Defnydd o Goed yn dangos ein cefnogaeth i'r prosiect Cartrefi Cynhenid, sy'n tynnu sylw at y defnydd o goed lleol fel cynnyrch adeiladu cynaliadwy gan gydnabod gwerth y diwydiant coedwigaeth a choed i economi Powys.

"Mae'r diwydiant coedwigaeth a chynnyrch coed yn bwysig iawn o ran cyflogaeth a datblygiad economaidd mewn ardaloedd gwledig ac mae'r prosiect Cartrefi Cynhenid yn gyfle gwych i ni arwain y ffordd i helpu adeiladu sir fedrus, gadarn a chynaliadwy."

Mae 'Woodknowledge Wales', yn hyrwyddo'r datblygiad o ddiwydiannau sy'n seiliedig ar goed gyda'r nod o gynyddu ffyniant a lles yng Nghymru ac maen nhw wedi darparu cymorth ar gyfer y prosiect hwn ym Mhowys.

Meddai Tabitha Binding o 'Woodknowledge Wales': "Ry'n ni'n falch dros ben ein bod yn gallu cefnogi Cyngor Sir Powys i gyflawni'r prosiect datblygu coed unigryw a chyffrous hwn. Mae gan Bowys, fel y sir fwyaf yng Nghymru, ddigon o dir i dyfu coed yn ogystal â melinau coed a phrofiad o gynhyrchu fframiau pren. Mae hwn yn gyfle gwych i ddatblygu ac ehangu'r sectorau coedwigaeth, prosesu coed ac adeiladu gan ddefnyddio coed a chreu buddion cymunedol, economaidd ac amgylcheddol. Mae mabwysiadu Polisi Hybu'r Defnydd o Goed cyntaf yn y DU yma ym Mhowys yn dangos ymrwymiad ac arweiniad Powys ac mae'n hwb sylweddol i fusnesau lleol."

Mae'r Bartneriaeth Cartrefi Cynhenid yn tynnu ynghyd Gwasanaethau Tai ac Adfywio Cyngor Sir Powys, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Tai Cymunedol Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru, yn ogystal â darparwyr tai cymdeithasol lleol, Wales and West Housing Association, Gr?p Cynefin, Tai Canolbarth Cymru, Newydd Housing Group, Pobl Group, Pennaf Housing Group a Melin Homes.

Mae'r prosiect hwn wedi derbyn arian trwy'r Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddiaeth Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Dod yn aelod o LAG

Os hoffech chi gofrestru’ch diddordeb mewn dod yn aelod o’r Grŵp, llenwch y Ffurflen Mynegiant o Ddiddordeb A Ffurflen Aelodaeth OPLAG

I ddysgu rhagor am waith yr OPLAG neu i drefnu i ddod yn aelod o OPLAG, cysylltwch â:

Louise White, Swyddog Rhaglen CDG
Ffôn: 01597 827072/07773 818391
E-bost: louise.white(at)powys.gov.uk

 

Bydd pob ymholiad a mynegiant o ddiddordeb ynghylch cais am aelodaeth yn cael ei drin yn gyfrinachol ac yn unol â deddfwriaeth Diogelu Data.

Dilynwch ni ar Twitter

tweet icon

RT @VisitCambMtns: In shock having won the “Communities” category at the Wales Rural Network Awards today ar @royalwelshshow . 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Congr…

tweet icon

The Regenerator - Yr Adfywiwr - pic.twitter.com/gT9tDazsZP

tweet icon

Contact our Communities for Work team for help and advice 📢 twitter.com/ForPowys/statu…

Ymuno â'n Rhestr Bostio